MŠ Smolkova
Praha 12 

Vnitřní řád MŠ


VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy je od 6:30 hod. do 17:00 hod.

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

/zpracován na základě z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhl. MŠMT

č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých/

 

Péče o dítě:

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika, posiluje její výchovné působení.

Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení ve společnosti. Osoby pečující o děti je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním.

Výchovná koncepce vychází z demokratických principů, nejnovějších poznatků pedagogicky, psychologie a psychologie hry, respektuje věkově a individuální zvláštnosti dětí a jejich přirozené potřeby.

Všechny činnosti jsou uspořádány v režimu dne.

Děti pracují ve věkově smíšených třídách – MŠ A, ve věkově smíšených třídách – MŠ B.

 

Příjem dětí:

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od tří do šesti let.

Do přípravné třídy jsou přijímány děti na základě vyšetření v PPP nebo v SPC.

Před nástupem do mateřské školy, musí děti projít lékařskou prohlídkou (dítě se musí podrobit pravidelnému očkování nebo doložit, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Povinnost očkování neplatí pro děti, které dovrší věku 5 let v daném školním roce a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání.

Zapsané děti přicházejí do mateřské školy/přípravné třídy pravidelně.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni osobně předávat dítě pedagogům ve třídě. Pedagog zodpovídá pouze za děti, které převzal od zákonného zástupce, pověřené osoby (pouze na základě písemného pověření zákonného zástupce dítěte).

Příchod dítěte do mateřské školy je stanoven do 8:30 hodin, poté se MŠ uzamyká.

(Doporučujeme přicházet s dětmi pět minut před uzamčením budovy.)

Pozdější příchody narušují výchovně vzdělávací práci.

Pokud je nezbytné přijít později (lékař aj.) zákonní zástupci dítěte se domluví s pedagogy -osobně nebo telefonicky.

Povinností zákonných zástupců je oznámit pedagogům zdravotní stav dítěte, případně jiné okolnosti, které ovlivňují chování dítěte. Nemocné dítě nemůže být přijato do kolektivu.

Onemocní-li dítě během pobytu v mateřské škole, pedagog oznámí stav dítěte zákonným zástupcům a zákonní zástupci si dítě vyzvednou a ihned navštíví lékaře.

Případnou infekční chorobu nahlásí zákonní zástupci škole.

Pokud pedagog při ranním nástupu do MŠ/přípravné třídy shledá, že zdravotní stav dítěte není v pořádku, má právo vyžadovat lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu. Jinak dítě ráno nepřijme.

 

Odhlašování dětí:

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy/přípravné třídy oznámí rodiče písemně řediteli školy nebo zástupci ředitele pro mateřskou školu.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Každou nepřítomnost dítěte je nutno hlásit nejpozději v den, kdy nepřijde, do 8 hodin. Onemocnění dítěte ohlásí zákonní zástupci škole. Pokud není dítě omluvené, platí stravné v plné výši. Neodhlášený oběd není možno vyzvednout (Vyhláška o školní stravování).

Při neomluvené absenci trvající déle než 30 dnů, může být dítě z docházky vyřazeno.

Odchod dětí:

Není časově omezen, záleží na domluvě rodičů a pedagogů.

Vzhledem k režimu dne je nejvhodnější doba po obědě mezi 12:15 – 13:00 hod. nebo odpoledne po 14:30 hod.

Děti jsou předávány pouze zákonným zástupcům dítěte, popř. jimi zmocněné osobě. Po písemné dohodě je možno vydávat děti i starším sourozencům.  Doporučujeme vyzvedávat děti maximálně pět minut před ukončením provozu MŠ.

V 17 hodin končí provoz mateřské školy a budova se uzamyká.

Oděv, obuv do mateřské školy/přípravné třídy, hygiena dětí:

Oděv do třídy přiměřený k teplotě ve třídě.

Obuv do třídy – bačkory s pevnou patou (ne kroksy, pantofle, obuv na přezky).

Předškoláci -  in-doorovou obuv do tělocvičny.

Oděv na vycházky, pobyt na zahradě přiměřený k teplotě a ročnímu období.

Obuv na pobyt venku, hry na zahradě (tenisky, holínky).

Při odpoledním odpočinku leží děti v pyžamu, které se každý týden vyměňuje. (Netýká se přípravné třídy.)

Dítě docházející do MŠ/přípravné třídy by mělo zvládat hygienické návyky.

Pokud se dítě při spánku/odpočinku výjimečně pomočí, dostane zákonný zástupce ložní prádlo domů k vyprání. Vyprané ložní prádlo přinese co nejdříve do mš. (Netýká se přípravné třídy.)

 

Všechny osobní věci je vhodné dětem označit, podepsat.

Za cenné věci a donesené hračky škola neručí.

 

Placení příspěvku:

Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu mateřské školy jsou rodiči povinni dle vyhl. MŠMT z 9. února 2006 č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání přispívat při pobytu dítěte v mateřské škole. Od 1. 9. 2023 byla stanovena částka ve výši 1 050 Kč za jeden měsíc podle § 6 odst. 1 a 2 této vyhlášky.

 

Stravné:

Celodenní částka činí 1 050 Kč za měsíc– strávníci do 6 let.

Celodenní částka činí 1 092 Kč,  – strávníci od 6 let.

Platí se měsíc předem, na následující měsíc složenkou nebo trvalým příkazem na účet školy. Odhlašovat obědy je nutné den předem nebo v den kdy dítě nepřijde, nejpozději do 8 hodin.  Neodhlášený oběd není možno z hygienických důvodů vydávat.

 

Spolupráce školy a rodiny:

Rozvíjí se na základě potřeb a zájmů rodičů ve prospěch docházejících dětí.

Na škole pracuje SRPŠ. Rodiče platí určený roční poplatek, kterým si hradí pro své děti kulturní a sportovní akce, divadla, dárky, výlety apod.  

Pro lepší přístup k informacím zákonných zástupců jsou u vchodových dveří, v šatnách u tříd vyvěšeny informace na informačních tabulích, které pedagogové průběžně aktualizují. Pedagogové vyvěšují informace o akcích dané třídy, o akcích které probíhají na škole, vystavují práce dětí a umisťují další potřebné informace o aktivitách mateřské školy, aktivitách základní školy.

Zákonní zástupci dítěte poskytnou mateřské škole minimálně 2 kontaktní telefonní čísla, nahlásí neprodleně pedagogům aktuální údaje (změna bydliště, jména, telefonní čísla, e-mail, změna zdravotní pojišťovny, změna zdravotního stavu dítěte, apod.).

Schůzky s pedagogy, se zástupcem ředitele pro mš, s ředitelem školy jsou možné po osobní domluvě.

 

Školní zahrada A, Školní zahrada a školní hřiště B:

Školní zahrady a školního hřiště využívají děti pouze pod dozorem pedagogů ke hrám a pohybovým aktivitám.

V čase odpočinku se děti v areálu školních zahrad a školního hřiště nezdržují, ani se zákonnými zástupci, se kterými odcházejí z mš v tomto čase. Respektujeme potřeby spánku a klidu dětí mateřské školy.

Při vyzvednutí dítěte z mateřské školy, odcházejí zákonní zástupci dítěte nebo jimi pověřená osoba s dítětem neprodleně z budovy a z areálu školy.

 

REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Uspořádání dne je přizpůsobeno podmínkám školy, respektuje dobu příchodu a odchodu

dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností, pevně

je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Činnosti na třídách:

Nástup dětí do MŠ - od 6:30 hod., sběrná třída, děti přichází do MŠ do 8:30 hod., po dohodě

s rodiči i později, v 8:30 se všechny branky a budovy mš uzamykají.

Od 16 hod jsou děti na jedné třídě jednotlivých pavilonů (označeno symbolem), v 17:00 hod. končí provoz MŠ.

 

Spontánní činnost

- během dne dle výchovně vzdělávacího procesu, využívání v době nepříznivého počasí, dle potřeb, věku a schopnosti dětí, úklid hraček signalizován např. zvoněním zvonečku,..

 

Řízené činnosti

- probíhají denně, dle plánů v TVP s přihlédnutím k zájmu dětí se řízených činností zúčastnit nemusí

 

Pohybové aktivity

- dobrá vybavenost školní zahrady - prolézačky, houpačky,

postupné vybavování dalšími herními prvky

 

Mš A a B využívá prostory tělocvičny ZŠ  - 1x za týden .

Druhy pohybových aktivit:

ranní cvičení,

pohybové chvilky,

zdravotní cvičení,

pobyty venku,

odpolední hry na školní zahradě,

míčové hry,

zimní hry se sněhem, sáňkování, bobování

od jara do podzimu delší procházky do okolní přírody /les/

 

Pobyt venku

– denně, školní zahrada, školní hřiště MŠ, školní hřiště ZŠ, vycházky po okolí MŠ

- školní zahrada je osázena nezávadnými rostlinami a dřevinami

- pedagogové vždy doprovázejí dítě na toaletu /chybí venkovní WC pro děti/,

- otužování - dostatečné větrání tříd, vhodné oblečení dětí do tříd,

- zajišťuje se průběžná údržba a pravidelná revize tělovýchovného nářadí v budově i

na školní zahradě

 

Stravování

Cíl: při stravování vytvořit klima radosti, které dodává dítěti chuť k jídlu, učit se samostatnosti, sebeobsluze a rozhodování se

 

Výdej svačin

- od 9:00 hod, od 14:30 hod po odpočinku dětí

- děti jí společně, učí se kultuře stolování

- systém podávání je částečně obslužný

- děti z přípravné třídy si nosí do školy vlastní svačiny

 

Výdej oběda

- od 11:30 hod., děti si určují velikost porcí, druh nápoje,

- jídlo se donáší do přípravných kuchyní

- děti si pak mohou podle druhu jídla oběd odnést samy

- pomáhají při přípravě stolování

- děti jsou upozorňovány na nutnost pití,

- provozní pracovnice v letních měsících donášejí pravidelně dopoledne pití na školní zahradu

- nápoje se střídají /ovocný, bylinkový čaj, džusy, vitamínové nápoje, možnost i vody

- časový interval mezi jídly nepřesahuje 3 hodiny

- děti z přípravné třídy mají možnost stravování ve ŠJ ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12

 

 

Pitný režim

- ke každému jídlu je podáván nápoj, do každé třídy zakoupen džbán na další nápoje, ze kterého se dítě může sebeobslužně občerstvit, použité kelímky jsou odděleně od čistých

- během dne připomíná pedagog dětem nutnost pití

- při pobytu dětí na školní zahradě je zajištěn dostatek tekutin

 

druhy nápojů: černé, ovocné nebo instantní čaje, ovocné sirupy nebo džusy, pitná voda, mléčné nápoje

 

- použité nádobí je umýváno na každé kuchyňce v myčkách

 

Odpočinek, spánek

- jsou zařazovány relaxační chvilky během dne,

- dítě má možnost individuální hry v ústraní v hracím koutku

- po obědě a osobní hygieně dětí následuje četba pohádek před odpočinkem, poslech relaxační hudby, pohádek na lůžku, kde děti mají možnost odpočívat se svou hračkou, nejsou nuceny do

do spánku, ale odpočívají všechny, děti mohou vstávat postupně podle potřeby spánku i potřeby rodičů, starší děti mají pobyt na lůžku zkrácen,

- během odpoledního odpočinku chodí na toaletu dle potřeby

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu

školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Respektování vnitřního řádu mateřské školy je pro rodiče i zaměstnance školy závazné.

 

V Praze dne 1. září 2023                                                       Mgr. Pavel Šafránek

                                                                         Ředitel ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12