MŠ Smolkova
Praha 12 

Provozní řád venkovního hřiště


Provozní řád školní zahrady Smolkova 579/1


Provozní doba dětského hřiště                            

Pondělí pátek   6.30 17.00 hodin

Pondělí pátek (prázdninový provoz)  08:00 17:00 hodin

Kontakty na provozovatele a správce hřiště

Provozovatel hřiště: Základní škola a mateřská škola škola Smolkova v Praze 12, Smolkova 565/8, Praha 4 – Kamýk, 142 00 (dále jen MŠ)

                                

IČO: 60437189 – zřízená organizace MČ Praha 121.      Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozírajících osob a dobrými mravy. Uživatel nesmí ničit nebo znehodnocovat vybavení dětského hřiště. Na hřišti platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek. V areálu  je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy hřiště a okolních hracích ploch (pískoviště, okrasné a travnaté plochy, hrací prvky, mlhoviště, sklady hraček, chodníky aj.). Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a bran je zakázáno.

2.      Na dětské hřiště je zakázán vstup se psy.

3.      Za správu hřiště, čistotu hrací plochy odpovídá MŠ.

4.      Na dětském hřišti je zakázáno používat jízdní kola, kolečkové brusle apod.

5.      Hřiště je určeno pro děti do 7 let a jen v doprovodu dospělé osoby.

6.      Při odchodu je uživatel povinen uvést hřiště do původního stavu. Je povinen uklidit všechny odpadky do odpadkového koše. Rovněž přikryje pískoviště krycí plachtou, zastaví vodu a pítko.

7.      Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny, provozovateli hřiště. 

8.      Jakoukoliv činnost na hřišti provozuje uživatel na vlastní nebezpečí. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatele nezodpovídá.

9.      Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad hřiště musí být ihned nahlášeny provozovateli hřiště, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.

10.  V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatelovo chování předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

 

ředitel: Mgr. Pavel Šafránek
telefon: 241 471 362
e-mail: info@zs-smolkova.cz

 

 

 

 

 

Provoz MŠ:                                            6:30 17:00 hod

 

1.   Úvod výklad pojmů

1.1. Venkovní  hrací plocha předškolních zařízení  je plocha určená pro hry, sport a pohyb dětí. Tato plocha je nedílnou součástí přeškolního zařízení.

1.2. Pískoviště  je ohraničená plocha, určená ke hraní dětí s možností výměny písku, zakrytí  vhodným materiálem ( např siťovina).

1.3. Zařízení venkovních hracích ploch  jsou hrací prvky ( např. houpačky, skluzavky, prolézačky, kolotoč, lezecká stěna ke skluzavce, lezecká řada apod.).

1.4. Provozní řád  určuje podmínky provozu zařízení venkovních hracích ploch, včetně  podmínek zajištění údržby, úklidu a zabezpečení kontroly všech zařízení z hlediska bezpečnosti a dodržování hygienických předpisů.

 

2.   Obecná ustanovení

2.1. Tento provozní řád je zpracovaný na základě  zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně   veřejného zdraví, vyhl MZ ČR č. 135/2004 Sb.  a č. 108/2001 Sb. - hygienické požadavky na prostory a provoz předškolních zařízení a ČSN  EN  1176, ČSN  EN 1177  která stanovuje všeobecné požadavky na dětská hřiště a jejich vybavení z pokynů, výrobců zařízení a nářadí

2.2. Vlastníkem školní zahrady, hřišť a pískovišť je zřizovatel Městská část Prahy 12, funkci zřizovatele vykonává Rada městské části Prahy 12.

2.3. Provozovatelem je Základní a mateřská škola Smolkova v Praze 12

2.4. Venkovní hrací plocha slouží dětem  mateřské školy. Do areálu je zákaz vstupu nepovolaným osobám a zákaz vstupu se zvířaty.

2.5. Prostory školní zahrady nelze využívat jako toalety.

2.6. Celý objekt MŠ včetně venkovních hracích ploch je oplocený a v celém objektu platí zákaz kouření.            

3.   Provoz venkovních hracích ploch

3.1. Údržba areálu:

a)  MŠ zajišťuje - pravidelnou seč a  úklid trávy, výhrab listí, průřez dřevin, sleduje stav.  

b)  MŠ zajišťuje  provedení odborné technické kontroly a oprav sportovního 

     zařízení, nářadí a náčiní, výměnu nebo sanitaci písku 1x ročně.

c)  Vizuální kontrolu venkovních hracích ploch a hracích prvků provádí školnice a učitelky vždy před pobytem dětí na zahradě.

d)  Za provoz, kontrolu a údržbu zařízení je stanovena odpovědná osoba : 

    paní školník. Tato osoba provádí běžnou kontrolu zařízení zaměřenou zejména na  kompletnost   vybavení, technický stav a bezpečnost přilehlých prostor (nebezpečné předměty, vstup nepovolaných osob, kontrola uzavření venkovních ploch, kontrola údržby. Závady neprodleně hlásí řediteli školy nebo jeho zástupkyni.

3.2 Údržba pískovišť:

a)   výměna písku a sanitace písku 1 x ročně

b)   kropení pískovišť - dle potřeby (za teplého počasí denně),  zodpovídá školnice

c)   před ukončením pobytu  uklidí děti a učitelky donesené vybavení

d)   po skončení provozní doby učitelky ( popř. školnice) napnou ochrannou síť přes  

      pískoviště.

3.3 Vybavení zahrady

a)   pískoviště 

b)   dětské hrací prvky: hrazda, průlezky, sestava se skluzem, prolézací sestava,

       prolézací sestava velká, houpačky, 4x pískoviště,  dětský dřevěný domeček, 2x dŕevěné auto, sklad hraček (je součástí budovy MŠ).

3.4. Bezpečnost

a)   školní zahrada je využívána dětmi za dozoru učitelek v dopoledních i odpoledních  hodinách v závislosti na aktuálním počasí.

b)   za bezpečnost dětí při pohybu a hrách odpovídají učitelky
c)   po předání zákonnému zástupci přebírají tito veškerou zodpovědnost za zdraví i

      bezpečnost svých dětí

b)  provozovatel nezodpovídá v tomto případě za újmy na zdraví dětí nebo ostatních osob při setrvání na zahradě

c)  školní zahrada je z důvodu bezpečnosti oplocena, po ukončení provozní doby zodpovídají  za jejich uzamčení učitelky, které mají směnu do 17 hodin.

3.6. Předávání a vyzvedávání dítěte na zahradě

a)   za příznivého počasí jsou děti odpoledne na zahradě, zákonní zástupci je vyzvedávají přímo tam,

b)    učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zákonným zástupcům předají.

c)    po vyzvednutí dítěte (jak ve třídě, tak na zahradě), rodiče přebírají za své dítě veškerou zodpovědnost.

       V žádném případě nenechávejte své dítě po vyzvednutí samotné jak na zahradě, tak   v prostorách MŠ, učitelka za ně již nezodpovídá.

e)    Pokud chtějí rodiče se svými dětmi zůstat i po vyzvednutí na školní zahradě, lze to jen za předpokladu, že budou respektovat pravidla MŠ:

Prosíme nemíchejte se mezi děti, které jsou ještě v MŠ!

Důvod: zajištění bezpečnosti a přehledu o dětech, které jsou ještě v MŠ,

             ohleduplnost k učitelce, která je s dětmi na zahradě sama (dozor i organizace je 

             náročnější než v budově)

Odpoledne opusťte školní zahradu nejpozději v 16:50 hod!

4. Závěr

a)  naše krásná zahrada slouží především dětem v MŠ, buďte ohleduplní a šetrní k zařízení zahrady při pobytu u nás

b)  pokud se s vašimi dětmi zdržíte na naší zahradě, dodržujte stejná pravidla jako děti, které jsou ještě ve školce (např. nenechte děti lézt po stříšce domečku, stromech, házet   kamínky na skluzavky, )

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL