MŠ Smolkova
Praha 12 

Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

Seznam přijatých dětí:


Vážení rodiče, k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu (viz níže), kterým Vám i nám velmi usnadní proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy.

Elektronický předzápis bude přístupný od 2. 4. 2024 do 13. 5. 2024.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-smolkova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádososti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Kritéria - jsou již zveřejněna, na stránce níže. MŠ si můžete prohlédnout 20. 3. 2024, 

Prosíme vás, abyste se v případě zájmu dostavili do školky v 9,30. Setkáme se ve třídě Berušek ( budova A, dolní pavilon).

Termín a místo řádného zápisu

 • Osobní odevzdání 14. 5. 2024, 13:00 - 17:00 hodin - pavilon B, zástupkyně ředitele pro MŠ

 • Osobní odevzdání 15. 5. 2024, 13:00 - 17:00 hodin - pavilon B, zástupkyně ředitele pro MŠ

Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

Postup zákonných zástupců při zápisu

 1. VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI: zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost, kterou si následně vytiskne

 2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST,
  KOPII RODNÉHO LISTU,
  EVIDENČNÍ LIST,
  GDPR DO MŠ: 

 • osobně v den zápisu

 • datovou schránkou školy (csfmhmf),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (ms-smolkova@zs-smolkova.cz)

 • vhozením do poštovní schránky v ZŠ

 • zasláním poštou (Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, Smolkova 565/8, 142 00 Praha 4 – Kamýk)


 1. OVĚŘENÍ ÚDAJŮ: mateřská škola si ověří místo trvalého pobytu dítěte u MČ Praha 12 na odboru občansko - správních agend


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitel Základní a  mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Smolkova v Praze 12, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaté pouze děti, které se v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákazám imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto opatření se nevztahuje na děti, které budou plnit v mateřské škole povinné předškolní vzdělávání.

Spádovou oblastí pro zápis dětí je MČ Praha 12.

Děti budou přijímány do MŠ dle následujících kritérií:

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 • Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 • Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.